ورود به همسریابی آغاز نو

رمز عبور را فراموش کرده ام
تصویر پروفایل سمیرا
سمیرا
35 ساله از اهواز
تصویر پروفایل مهراد
مهراد
31 ساله از بندر عباس
تصویر پروفایل ماهان
ماهان
34 ساله از تهران
تصویر پروفایل زهرا
زهرا
38 ساله از تهران
تصویر پروفایل مریم
مریم
43 ساله از تهران
تصویر پروفایل على
على
33 ساله از تهران
تصویر پروفایل فرشاد
فرشاد
31 ساله از مشهد
تصویر پروفایل الهه
الهه
31 ساله از تهران
تصویر پروفایل آرش
آرش
36 ساله از تهران
تصویر پروفایل نسرین
نسرین
33 ساله از تهران
تصویر پروفایل راضیه
راضیه
34 ساله از اصفهان
تصویر پروفایل سعید
سعید
29 ساله از کرمانشاه

صیغه روزانه کرج چه قیمت است؟

نگاهم به سمتش کشیده شد، واقعا صورت عصبانیش جاش رو داده بود به اپ آرامشی که من هر موقع دیدمش این مرد نداشت.. از بغل صیغه یابی کرج بیرون اومدم و خواستم برم

صیغه روزانه کرج چه قیمت است؟ - صیغه


صیغه روزانه کرج

نه، حالم خوبه. باشه ای گفت و تا رسیدن به عکس زنان صیغه کرج حرفی نزد. با رسیدن به عکس زنان صیغه کرج تک بوقی زد و پیرمردی در رو باز کرد وسپس با ایستادن ماشین زود از ماشین پیاده شدم وبه سمت خونه رفتم. همسریابی رایگان کرج وصیغه یابی کرج با دیدنم به سمتم اومدن. شماره خانوم کرج با ابروهایی که بخاطر اخم بهم گره خورده بودند گفت: - حوری، چی تو اون سرتِ که به داداشم گفتی من دارم دروغ میگم!

با خشم رو بهش گفتم: - من اینجوری کمک کردن رو نمیخوام. تو آخرش میخوای من بشم غلام حلقه به گوش صیغه روزانه کرج. این بچه هم به دنیا بیاد بگین حوری خوش اومدی هری!

شماره خانوم کرج با حرص گفت: - زیادی فیلم میبینی انگار! من میگم کمکت میکنم. یعنی کمکی که تورو به خوشبختی میرسونم نه اینکه آخرش بشی بدبخت. واز کنارم گذشت و رفت. صیغه یابی کرج بغلم کرد و گفت: - ولی حوری جان من آقا صیغه موقت در فردیس کرج رو اینقدر آروم ندیده بودم، ببین چقدر آروم نشسته.

نگاهم به سمتش کشیده شد، واقعا صورت عصبانیش جاش رو داده بود به اپ آرامشی که من هر موقع دیدمش این مرد نداشت.. از بغل صیغه یابی کرج بیرون اومدم و خواستم برم اتاقم که صیغه موقت در فردیس کرج گفت: - جمع کن میریم آپارتمان من! جوری به سمتش چرخیدم که مهره های گردنم گفتن یواش بابا! آب دهنم رو قورت دادم و با اضطراب پرسیدم: - آپارتمانت؟ چشاش رو به معنی آره بست و گفت: - آره آپارتمانم! مشکلی هست؟ مشکل که خیلیِ، ولی کیه که بفهمه! صیغه روزانه کرج خانوم مداخله کردوگفت: - ولی آقا، خانوم اونجا نکرده تنهایی میترسن. بعدم دکترشون استراحت مطلق نوشتن براشون! تلگرام صیغه در کرج از روی مبل بلند شد و گفت: - صیغه روزانه کرج خانوم، مرسی که به فکرشی ولی میریم آپارتمان من! اونجا چشمم روش نمیتونه دست از پا خطا کنه. من هم بخاطر کارهای شرکت نمیتونم تا خونه عکس زنان صیغه کرج بیام و برم.

الان از میخوام این صیغه موقت در فردیس کرج بشه

الان از میخوام این صیغه موقت در فردیس کرج بشه همون هاپوی گاز بگیر ولی از این خواستش دست بکشه.

من تنها با این دیو دوسر! باز کردم و گفتم: - خوب من تو آپارتمان شما راحت نیستم! ابروهاش رو بالا انداخت گفت: منظورت از راحت چیه!

الان که جلو من راحتی و هر کاری میکنی!

خوب من که پوششم خوبه شالمم دارم پس این چی میگه! حالا من چطوری به این بگم ما بهم نامحرمیم! وای دارم دیوونه میشم.

به اونم بگم میگه نه که الان محرمیم واینجایی.

خوب این فرق داره صیغه روزانه کرج هم اینجاست.

تلگرام صیغه در کرج همان طور که پایین می آمد

من نمیتونم تنهایی با آ وین یه جا باشم. رو بهش گفتم: - من همین جا میمونم! خیلی هم راحتم. پوزخندی زد و گفت: - خوب من ناراحتم. من نمیتونم هر روز بیام و برم. کی میخواد تو بیای اینجا؟ نیای بیشتر خوشحال میشم. تلگرام صیغه در کرج همان طور که پایین می آمد گفت: - داداش حوری هم راست میگه دیگه. اینجوری نمیشه که، حداقل یه صیغه محرمیت بخونین بینتون بعد ببرش خونت! همسریابی رایگان کرج خودم تیکه تیکه ت میکنم. چی داری بلغور میکنی؟ تو رو سننه؟ نگاه تیزم رو روبه دوختم که چشمکی بهم زد و لبخندی هم نثارم کرد.

مطالب مشابه